| Statut Fundacji Taka Akcja

Statut Fundacji Taka Akcja

Preambuła:

Fundacja została ustanowiona w celu niesienia pomocy społeczeństwu, przede wszystkim potrzebującym dzieciom.
Fundator ustanowił Fundację, by pomagać!
Fundator chce wykorzystać miano osoby publicznej, by pomagać!
Fundator chce uczynić użytek ze swoich społecznościowych zasięgów, by pomagać!
Fundator, tym samym oświadcza, że działa na rzecz Fundacji non profit. Oświadcza, że za pełnioną funkcję nie pobiera żadnego wynagrodzenia.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Taka Akcja [dalej: „Fundacja”] została ustanowiona przez Filipa Chajzera [dalej: „Fundator”], aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Magdalenę Arendt w Warszawie w dniu 10 maja 2021 r. (repertorium A nr 1013/2021).
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach, postanowień niniejszego statutu oraz aktów wewnętrznych przyjętych na podstawie tego statutu.
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest m. Poznań.

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla realizacji swoich celów Fundacja może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Nadzór nad Fundacją pełni minister właściwy ds. polityki społecznej.

§ 5

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne w kraju i zagranicą.
 2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rzecz ogółu społeczności.
 4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 6. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
 7. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych formacji społecznych.
 8. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
 9. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.
 10. Fundacja opiera swoją działalność na pracy społecznej wolontariuszy a także na pracy zatrudnionych pracowników oraz usługach innych podmiotów gospodarczych. Pracownikiem Fundacji może zostać członek Fundacji.

Rozdział II
Cele i zasady działania fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:

 1. działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej, w szczególności w zakresie ratowania życia ludzkiego,
 2. edukacja polegająca m.in. na podnoszeniu świadomości obywateli w zakresie wartości pomagania innym i wolontariatu,
 3. angażowanie obywateli w działania na rzecz innych, w szczególności osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach związanych ze stanem zdrowia lub ubóstwem,
 4. promocja zdrowia, kultury, kultury fizycznej oraz ochrona środowiska,
 5. działalność promująca postawy patriotyczne,
 6. zaangażowanie w pomoc weteranom.

§ 7

 1. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
  1. świadczenie pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności na rzecz potrzebujących dzieci,
  2. opracowywanie informacji, programów, materiałów i narzędzi edukacyjnych o sprawach związanych z celami statutowymi, w szczególności z ochroną i promocją zdrowia lub o konkretnych osobach czy grupach osób potrzebujących pomocy,
  3. prowadzenie działalności edukacyjnej i badawczej w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
  4. prowadzenie portalu zbiórkowego umożliwiającego osobom potrzebującym pomocy znalezienie wsparcia oraz ułatwiającego darczyńcom wspieranie akcji i działań prowadzonych przez Fundację,
  5. prowadzenie dedykowanych profili na portalach społecznościowych,
  6. współpracę z osobami publicznymi,
  7. organizowanie koncertów, spotkań, warsztatów, szkoleń, organizowanie kampanii edukacyjnych i społecznych oraz innych eventów i form upowszechniania kwestii związanych z celami statutowymi,
  8. współpracę z polskimi oraz międzynarodowymi instytucjami, organizacjami i przedsiębiorcami,
  9. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
  10. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
  11. gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych pochodzących od instytucji, osób prawnych i fizycznych z kraju i zagranicy, a także finansowanie pomocy w zakresie realizacji celów statutowych,
 2. Sposoby realizacji celów mają charakter niedochodowy i są finansowane przez Fundację.

§ 8

 1. Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja może wspierać osoby fizyczne zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach wewnętrznych Fundacji.
 2. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może finansowo lub merytorycznie wspomagać działalność innych osób prawnych, podmiotów nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, jeśli działalność tych podmiotów jest zbieżna z celami Fundacji.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie opisanym w § 17.
 4. Działalność gospodarcza ma charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego i służy realizacji celów statutowych.

Rozdział III
Organy Fundacji

§ 9

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji,

Zarząd Fundacji

§ 10

 1. Zarząd składa się z od 1 do 5 osób.
 2. Członkami Zarządu mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator na czas nieokreślony.
 4. Fundator może zasiadać w Zarządzie.
 5. W skład pierwszego Zarządu wchodzą:
  1. Filip Chajzer - Prezes Zarządu
  2. Krzysztof Śpiewek - Członek Zarządu
 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje w wyniku:
  1. pisemnej rezygnacji,
  2. śmierci członka Zarządu,
  3. odwołania.
 7. O odwołaniu członka zarządu decydują pozostali członkowie w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie.
 8. Odwołanie nie dotyczy pierwszego Prezesa Zarządu, którego członkowsko w zarządzie ustaje tylko wyłącznie w wyniku pisemnej rezygnacji bądź śmierci.
 9. W przypadku śmierci Fundatora jego uprawnienia przejmuje Zarząd Fundacji.
 10. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach m.in. na skutek:
  1. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
  2. istotnego naruszenia postanowień niniejszego statutu,
  3. niepełnienia obowiązków członka zarządu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy
  4. negatywnej oceny działalności członka Zarządu dokonanej przez innego członka zarządu, potwierdzonej przez Fundatora,
  5. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  6. zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej, jeżeli uniemożliwiają należyte wypełnianie sprawowanej funkcji.
 11. W przypadku zmiany pierwszego Prezesa Zarządu, powołuje on swojego następcę. W przypadku zmiany kolejnego i następnego Prezesa Zarządu, pozostali członkowie Zarządu wybierają jego następcę bezwzględną większością głosów.
 12. Powołanie kolejnego członka zarządu następuje decyzją podjętą bezwzględną większością głosów członków zarządu.
 13. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w pracach tego organu z tytułu pełnienia funkcji.
 14. Członkowie Zarządu mogą otrzymać również zwrot poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu.
 15. Wysokość wynagrodzenia ustala i przyznaje Zarząd w formie uchwały.

§ 11

 1. Zarząd Fundacji, kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań zarządu należy w szczególności:
  1. zarządzanie majątkiem Fundacji,
  2. bieżące kierowanie całokształtem działalności Fundacji,
  3. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  4. sporządzanie sprawozdań rocznych z działalności Fundacji,
  5. dokonywanie wyboru przedsięwzięć oraz projektów realizowanych i wspieranych przez Fundację,
  6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  7. uchwalanie wewnętrznych regulaminów,
  8. podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji.
  9. podejmowanie decyzji w sprawie połączenia z inną fundacją,
  10. ustalenie kwoty środków finansowych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację,
  11. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji oraz przeznaczeniu majątku zlikwidowanej Fundacji,
  12. powołanie Rady Programowej o której mowa w § 14 oraz uchwalanie regulaminu jej działania.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał przyjmowanych większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu prawidłowo zawiadomionych, chyba, że niniejszy statut stanowi inaczej.
 4. Członek Zarządu nie może uczestniczyć w głosowaniu Zarządu w sprawach, które go bezpośrednio dotyczą.
 5. W przypadku równego rozłożenia głosów, decyduje głos Fundatora, a w przypadku jego wystąpienia z Fundacji - Prezesa Zarządu.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał
 7. Posiedzenie Zarządu Fundacji zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek większości członków zarządu, zawiadamiając również o formie posiedzenia i formie podejmowania uchwał.
 8. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu – drogą elektroniczną lub listem poleconym, co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
 9. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w czasie rzeczywistym m.in. w formie videokonferencji.
 10. Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte także bez odbywania posiedzenia - w drodze obiegowej, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 12

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 13

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach innych niż finansowe lub majątkowe może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych i finansowych:
  1. do kwoty 10000 zł., oświadczenie woli może składać każdy członek zarządu samodzielnie,
  2. powyżej kwoty 10000 zł., wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 3. W przypadku Zarządu wieloosobowego jak i jednoosobowego oświadczenia składane Fundacji oraz doręczanie pism Fundacji mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.

§ 14

 1. Zarząd może powołać Radę Programową, w której skład wejdą osoby wyróżniające się wiedzą i doświadczeniem z zakresu działalności statutowej Fundacji. Rada Programowa pełni rolę organu doradczego Fundacji.
 2. Kadencja członków Rady Programowej trwa dwa lata i kończy się z dniem odbycia pierwszego po upływie kadencji posiedzenia Zarządu.
 3. Rada Programowa składa się z od 1 do 5 osób i zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.
 4. Zasady powoływania zasady działania oraz szczegółowe zadania Rady Programowej zarząd określa w Regulaminie wewnętrznym Fundacji dot. Rady Programowej.

Rozdział IV
Majątek fundacji i gospodarka finansowa

§ 15

 1. Majątek Fundacji stanowią Fundusz założycielski, o którym mowa w ust. 2 poniżej oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażył Fundator, wynosi 2 100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych), z czego 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) przeznaczone jest na prowadzenie działalności gospodarczej.
 3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 4. Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
  1. kapitału założycielskiego,
  2. darowizn, spadków, zapisów,
  3. dotacji i subwencji oraz grantów,
  4. odsetek od kapitału, papierów wartościowych, lokat i akcji, odsetek bankowych,
  5. dochodów uzyskanych ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych,
  6. nawiązek sądowych,
  7. dochodów z praw autorskich,
  8. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
  9. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
 5. Cały dochód Fundacji przeznaczony jest na jej działalność statutową.
 6. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeśli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 7. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa zarząd Fundacji.
 8. Fundacja uruchomi tzw. Fundusz Interwencyjny, którego cel istnienia, przeznaczenie oraz szczegółowy sposób gromadzenia i rozdysponowywania środków zostaną określone w wewnętrznym Regulaminie Fundacji dot. Funduszu Interwencyjnym.
 9. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
 10. Fundacja zobowiązuje się do całkowitej transparentności podejmowanych działań w całym okresie jej funkcjonowania.

§ 16

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 17

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
  1. sponsoring – PKD 73.11.Z. (Działalność agencji reklamowych),
  2. organizowanie i prowadzenie szkoleń – PKD 85.59.B (pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane),
  3. organizowanie konferencji – 82.30.Z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów),
  4. doradztwo – PKD 74.90.Z (pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana),
  5. działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z
  6. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.11.Z.
  7. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21 Z
  8. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z
  9. działalność wydawnicza – PKD 58.11.Z
  10. pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z
 2. Działalność gospodarcza jest dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację.
 3. Nadwyżka przychodów nad kosztami z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja przeznacza w całości na realizację jej celów statutowych.

§ 18

Fundacja nie może:

 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

Rozdział V
Zmiana statutu, połączenie z inną fundacją, likwidacja

§ 19

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.
 2. Zmiany statutu mogą również dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

§ 20

 1. Fundacja może zostać połączona z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje w tym zakresie zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 21

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, w razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku, a także w razie podjęcia przez Zarząd uchwały o likwidacji z powodu innych przyczyn.
 2. Każdorazowo decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
 4. Środki majątkowe pozostałe po Fundacji należy przeznaczyć na cele statutowe Fundacji lub na działalność innej organizacji o celach zbieżnych z celami statutowymi Fundacji.