| Regulamin zbiórek

Regulamin zbiórek

§ 1

Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. Portal - portal internetowy "takaakcja.org.pl", który stanowi wyłączną własność Fundacji,
 2. Fundacja - Fundacja TAKA AKCJA z siedzibą w Poznaniu, ul. Zjazd 2/5, 60-653 Poznań, wpisana do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000923440, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 9512526922, REGON 520029768,
 3. Regulamin - niniejszy dokument określający w szczególności zasady i warunki funkcjonowania oraz korzystania z Portalu, prawa i obowiązki Użytkowników oraz Fundacji,
 4. Użytkownik - każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu,
 5. Konto – przestrzeń na Portalu, dostępne dla Użytkowników, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza, zarządza i wysyła dane w przestrzeni Portalu,
 6. Operator Płatności - PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399,
 7. Darowizna – kwota stanowiąca darowiznę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przekazywana przez Użytkownika na rzecz Fundacji, w tym w szczególności w powiązaniu z określoną Zbiórką,
 8. Zbiórka - ogłoszona na Portalu przez Fundację akcja polegająca na zbiórce pieniędzy na realizację określonego celu lub na cele statutowe Fundacji w ogólności,
 9. Konto bankowe - Konto bankowe Fundacji o numerze: 40 1140 2004 0000 3602 8231 7267 prowadzone przez mBank,
 10. Zbiórka na start - ogłoszona na Portalu przez Fundację akcja polegająca na zbiórce pieniędzy na prężne rozpoczęcie działalności przez Fundację, by mogła od razu pomagać jak najszerzej,
 11. Osoba Wspierająca - Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który dokonał rejestracji w Portalu oraz, o ile Fundacja udostępnia taką możliwość, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która nie posiada osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w Portalu,
 12. Skarbonka – zakładana i ogłaszana przez Osobę Wspierającą, przy pomocy udostępnionego przez Fundację w ramach Portalu narzędzia, akcja polegająca na zachęcaniu innych Użytkowników do przekazywania Darowizn w związku z określoną Zbiórką.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Rejestracja oraz korzystanie z usług świadczonych w ramach Portalu są dobrowolne i bezpłatne.
 2. Każdy Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści.
 3. Użytkownik, który zamieszcza w Portalu wizerunek osoby trzeciej, musi posiadać zgodę tej osoby na rozpowszechnianie jej wizerunku w ramach Portalu. Jeżeli osoba ta nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, zgody udziela jej przedstawiciel ustawowy.
 4. Fundacja udostępnia Użytkownikom adres email: [email protected] przeznaczony do kontaktów z nią, na który Użytkownicy mogą kierować do Fundacji wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje.
 5. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Fundacją, oznacza to wysłanie wiadomości email na adres, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
 6. Zabronione jest umieszczanie na Portalu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności ich dobra osobiste.
 7. Fundacja w przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu na Portalu treści o charakterze bezprawnym niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp. Fundacja zastrzega sobie prawo zablokowania Konta Użytkownika, który nie przestrzega zasad dotyczących umieszczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Zabrania się Użytkownikom umieszczania na Portalu danych zawierających numery rachunków bankowych, linków odsyłających bezpośrednio lub pośrednio do stron www, gdzie podaje się numer rachunku bankowego, czy też innych oznaczeń kont bankowych. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu, o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym, zabronione dane zostaną usunięte przez Fundację. Fundacja ma również prawo do usunięcia Konta Użytkownika, który zakaz naruszył.
 9. Zabronione jest, bez uprzedniej zgody Fundacji, umieszczanie na Portalu materiałów o charakterze reklamowym, promocyjnym i marketingowym, chyba że co innego wynika z postanowień Regulaminu.
 10. Fundacja ma prawo umieszczać na Portalu materiały reklamowe, promocyjne lub marketingowe pochodzące od Fundacji lub osób trzecich.
 11. Użytkownik zamieszczający na Portalu jakiekolwiek materiały, w tym własny wizerunek, wyraża zgodę na rozpowszechnianie tych materiałów przez Fundację.
 12. Fundacja oświadcza, że materiały zamieszczane przez nią na Portalu, w tym w szczególności opisy Zbiórek, mogą być przygotowywane przez Fundację na podstawie informacji przekazanych przez osoby ubiegające się o udzielenie pomocy oraz ich bliskich. Fundacja w oparciu o udostępnione jej materiały weryfikuje cel i kwotę Zbiórki. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za opinie, oceny i odczucia związane z przebiegiem leczenia lub choroby osób ubiegających się o udzielenie pomocy, które to opinie oceny i odczucia są elementami opisu Zbiórek.

§ 3

Działanie Osoby Wspierającej

 1. Osobą Wspierającą może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która nie posiada osobowości prawnej.
 2. Podmioty, o których mowa w ustępie poprzedzającym, mogą samodzielnie, dobrowolnie i nieodpłatnie dokonać rejestracji na Portalu.
 3. Fundacja umożliwia Osobie Wspierającej korzystanie z Konta.
 4. Fundacja umożliwia Osobie Wspierającej, za pośrednictwem Portalu pośrednictwa finansowego lub w inny wskazany w Regulaminie sposób, przekazywanie Darowizn Fundacji.
 5. Fundacja umożliwia Osobie Wspierającej tworzenie Skarbonek.
 6. Rejestracja Osoby Wspierającej wymaga podania adresu email, na który Fundacja przesyła wiadomość zawierającą link do formularza rejestracyjnego. Dla dokończenia rejestracji konieczne jest uruchomienie linku i wypełnienie co najmniej tych pozycji formularza, które nie są oznaczone jako opcjonalne. Kliknięcie przycisku „Utwórz konto i zaloguj”, skutkuje aktywacją Konta Osoby Wspierającej i zawarciem z Fundacją umowy o korzystanie z usług w ramach Portalu na zasadach określonych w Regulaminie. Wybrany przez Osobę Wspierającą login nie może zawierać chronionych prawem znaków towarowych lub innych oznaczeń, do których używania Osoba Wspierająca nie ma prawa, w szczególności wskazujących na podszywanie się pod osobę publicznie znaną, a także słów uważanych powszechnie za obraźliwe.
 7. W przypadku powzięcia przez Fundację wiedzy o umieszczeniu przez Osobę Wspierającą w loginie oznaczenia, o którym mowa w ust. 7, Fundacja może dokonać zmiany loginu, informując o tym Osobę Wspierającą w wiadomości email.

§ 4

Skarbonka

 1. Każda Osoba Wspierająca może poprzez stworzenie w Portalu Skarbonki przyczynić się do promocji Zbiórek lub szybszej realizacji celu objętego Zbiórką.
 2. Utworzenie Skarbonki na cele statutowe w ogólności wymaga autoryzacji przez Fundację. Fundacja może odmówić autoryzacji bez podania przyczyny. Skarbonka nieautoryzowana przez Fundację nie będzie widoczna w Portalu.
 3. Kwoty przekazywane w ramach Skarbonki stanowią darowiznę na rzecz Fundacji (nie stanowią darowizny na rzecz Osoby Wspierającej, która stworzyła Skarbonkę).
 4. Wraz z zakończeniem Zbiórki zakończeniu ulega również Skarbonka.
 5. Dane o stworzonych przez Osobę Wspierającą Skarbonkach, w tym o zebranej kwocie, są widoczne na Koncie Osoby Wspierającej.
 6. Osoba Wspierająca może w każdej chwili usunąć Skarbonkę z Portalu. W takim przypadku Darowizny przekazane na Zbiórkę poprzez Skarbonkę nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, i są widoczne na stronie Zbiórki.

§ 5

Działania Osoby Prawnej

 1. Jeżeli Osobą Wspierającą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, rejestracja wymaga wyboru opcji "Załóż konto firmowe" i wypełnienia wymaganych pól formularza rejestracyjnego obejmującego dane reprezentanta osoby prawnej oraz dane do logowania i dane osoby prawnej.
 2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na adres wskazany w formularzu Fundacja przesyła link aktywujący Konto osoby prawnej. Uruchomienie linku skutkuje aktywacją Konta osoby prawnej i zawarciem z Fundacją umowy o korzystanie z usług w ramach Portalu na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Fundacja umożliwia osobie prawnej korzystanie z Konta.
 4. Fundacja umożliwia osobie prawnej, za pośrednictwem Portalu pośrednictwa finansowego lub w inny wskazany w Regulaminie sposób, przekazywania Darowizn Fundacji.
 5. Wybrany przez osobę prawną login nie może zawierać chronionych prawem znaków towarowych lub innych oznaczeń, do których używania osoba prawna nie ma prawa, w szczególności wskazujących na podszywanie się pod osobę publicznie znaną, a także słów uważanych powszechnie za obraźliwe.
 6. W przypadku powzięcia przez Fundację wiedzy o umieszczeniu przez osobę Prawną w loginie oznaczenia, o którym mowa w ust. 5, Fundacja może dokonać zmiany loginu, informując o tym osobę prawną w wiadomości email.

§ 6

Zbiórki i przekazywanie Darowizn

 1. Zbiórki są publikowane na Portalu wyłącznie przez Fundację.
 2. Fundacja, aby móc zacząć swoją działalność ogłosi Zbiórkę na Start,
 3. Wszystkie darowizny przekazane Fundacji w trakcie Zbiórki na Start zostaną w całości przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji w tym przede wszystkim na pokrycie kosztów założenia oraz utrzymania i rozwoju serwisu http://takaakcja.org.pl,
 4. Fundacja ma możliwość zablokowania przekazywania Darowizn w ramach Zbiórki, także bez podania przyczyny, a także wstrzymania wypłaty zgromadzonych środków, jeżeli:
  1. w innych serwisach internetowych podobnych do Portalu, polskich lub zagranicznych, będą w okresie, w jakim w Portalu organizowana jest Zbiórka, publikowane jakiekolwiek wezwania do przekazywania darowizn na cel, który objęty jest Zbiórką,
  2. w ocenie Fundacji dalsze prowadzenie Zbiórki będzie niekorzystnie wpływało na renomę Fundacji.
 5. Darowizny nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 6. Użytkownicy mogą przekazywać Darowizny za pośrednictwem Serwisów pośrednictwa finansowego, przelewem na rachunek bankowy Fundacji. Po zaksięgowaniu Darowizny na koncie Fundacji Użytkownik otrzymuje mailowe powiadomienie.
 7. 6% kwoty zgromadzonej w ramach każdej Zbiórki, a także finansowanie pozyskane ze współpracy partnerskiej i sponsorskiej, Fundacja przeznacza na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem Zbiórki, a także na realizację celów statutowych Fundacji w tym utrzymanie i rozwój serwisu https://takaakcja.org.pl, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje.
 8. Użytkownik, który chce przekazać jednorazową Darowiznę za pomocą karty płatniczej, po zalogowaniu w Portalu może wybrać opcję zapisania i zapamiętania karty. W takiej sytuacji, dane Użytkownika zostaną przekazane do PayU S.A. PayU S.A. generuje token i przekazuje go Fundacji. Dane karty Użytkownika nie są przechowywane przez Fundację i nie są dla niej w żaden sposób dostępne.
 9. Każda kolejna Darowizna przekazywana przez Użytkownika zalogowanego w Portalu, dokonywana przy pomocy zapamiętanej karty płatniczej, nie będzie wymagała podania danych karty. Do zlecenia obciążenia rachunku powiązanego z kartą płatniczą Użytkownika wykorzystywany jest przez Fundację token, przy czym wskutek użycia tokena uznany może być wyłącznie rachunek bankowy Fundacji.
 10. W ramach ustawień Konta Użytkownik może również w każdej chwili usunąć dane karty.
 11. Wszelkie reklamacje związane z przekazywaniem Darowizny z wykorzystaniem usługi rozpatrywane będą w trybie określonym w § 9 Regulaminu.
 12. Rozliczenia transakcji związanych z przekazywaniem Darowizn dokonywanych przelewem, za wyjątkiem przelewów dokonywanych bezpośrednio na rachunek Fundacji, przeprowadzane są za pośrednictwem centrum rozliczeniowego Serwisu pośrednictwa finansowego.
 13. Użytkownik może przekazywać Darowizny anonimowo albo w taki sposób, że wartość przekazanych przez niego Darowizn oraz Zbiórki, które zostały wsparte przez Użytkownika, są widoczne dla innych Użytkowników.

§ 7

Zgłaszanie osób potrzebujących wsparcia

 1. Każdy Użytkownik, może za pośrednictwem formularza dostępnego w Portalu zgłosić osobę, która w jego opinii z uwagi na trudną sytuację zdrowotną lub życiową wymaga wsparcia.
 2. Zgłoszenia są rozpatrywane w kolejności ich rejestracji przez Fundację.
 3. Fundacja rozpatrując zgłoszenie, w tym po analizie dołączonej do zgłoszenia dokumentacji medycznej i kosztorysu, rozważy możliwość ogłoszenia w Portalu Zbiórki na rzecz osoby wskazanej w zgłoszeniu.
 4. Fundacja zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane wnioski oraz nieudzielania odpowiedzi osobom, których wnioski zostały odrzucone.
 5. Fundacja może odmówić ogłoszenia Zbiórki bez podania przyczyny lub pozostawić zgłoszenie bez odpowiedzi.

§ 8

Dane osobowe

 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania z Portalu w ramach Konta Użytkownika
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu w jakim wymusza Portal.
 3. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w odrębnym dokumencie znajdującym się pod adresem: https://takaakcja.org.pl/strona/polityka-prywatnosci

§ 9

Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu, a także wykonywaniem usług przez Fundację.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną (na adres e-mail Fundacji: [email protected] wpisując w tytule „Reklamacja”) lub w formie pisemnej.
 3. Fundacja udziela odpowiedzi na reklamację w terminie do 40 (słownie: czterdzieści) dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie albo pisemnie na adres wskazany w piśmie.
 5. Fundacja informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników z Portalu, w tym świadczonych przez Serwisy pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.

§ 10

Usunięcie Konta, rozwiązanie umowy

 1. Użytkownik może usunąć Konto samodzielnie albo zwrócić się do Fundacji z prośbą o usunięcie Konta, wysyłając wiadomość e-mail z adresu podanego w trakcie rejestracji w Portalu, a Fundacja ma obowiązek na takie żądanie Konto usunąć.
 2. Żądanie przez Użytkownika usunięcia Konta jest równoznaczne z żądaniem usunięcia z Portalu wszystkich założonych Skarbonek.
 3. Żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy wiążącej Użytkownika z Fundacją.
 4. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez Fundację żądania.
 5. Fundacja może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem i usunąć jego Konto w przypadku, gdy Użytkownik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub w związku z korzystaniem z Portalu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa i pomimo uprzedniego wezwania nie zaprzestał naruszeń.

§ 11

Zmiany Regulaminu

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Portalu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
 3. Fundacja ma obowiązek powiadomienia Użytkowników o treści nowego Regulaminu w terminie 14 dni przed wejściem w życie zmiany. Użytkownik ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 7 dni, w przypadku braku złożenia wypowiedzenia w tym terminie, uznaje się, iż Użytkownik akceptuje treść nowego Regulaminu.
 4. W pozostałych przypadkach Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jego publikacji w Portalu.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Portalu.
 2. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.)
 3. Sądem właściwym dla rozwiązywania sporów pomiędzy Fundacją a Użytkownikami, wynikłych w związku ze świadczeniem przez Fundację usług w ramach Portalu będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Poznaniu - postanowienie nie wiąże konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. Opublikowany na Portalu Regulamin obowiązuje od dnia 01. 10. 2022 r.
 5. Wszelkie poprzednio obowiązujące wersje Regulaminu dostępne są po wysłaniu zapytania na adres: [email protected].