| Regulamin Funduszu Interwencyjnego

Regulamin Funduszu Interwencyjnego

Preambuła

Fundacja chce czynić dobro!
Fundacja chce pomagać!
Fundacja ustanawia Fundusz Interwencyjny, by móc pomagać szerzej, szybciej!
Fundacja ustanawia Fundusz Interwencyjny by wygrać z czasem, który nieraz stanowi główną
przeszkodę w walce z chorobą!

§1

 1. Fundacja, realizując zapis § 15 ust. 8 Statutu Fundacji tworzy Fundusz Interwencyjny zwany dalej „Funduszem”.
 2. Fundacja utworzy wyodrębniony rachunek bankowy dla Funduszu.

§2

Ideą Funduszu jest gromadzenie środków pieniężnych w celu zbudowania rezerwy finansowej Fundacji możliwej do wykorzystania przez Fundację w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych.

§3

 1. Środki pozyskane ze zbiórek Fundacja wydatkuje zgodnie z celem organizowanych zbiórek. Jeśli zebrane środki ze zbiórki na dany cel przekroczą potrzebną kwotę, Fundacja przekazuje nadwyżkę na Fundusz Interwencyjny.
 2. Środki gromadzone na Funduszu pochodzą również z:
  1. części środków stanowiących 10% (dziesięć procent) kwot uzyskanych w ramach innych projektów,
  2. darowizn, spadków, zapisów, wpłat od osób fizycznych i prawnych, jeśli ofiarodawca jasno określił, że przekazane przez niego środki mają zostać przekazane na Fundusz Interwencyjny
  3. darowizn, spadków, zapisów, wpłat od osób fizycznych i prawnych, jeśli ofiarodawca pozostawił Fundacji decyzję o przeznaczeniu przekazanych środków,
  4. dedykowanych na ten cel zbiórek organizowanych przez Fundację.
  5. prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej. O wysokości środków przekazanych z prowadzonej działalności gospodarczej na Fundusz decyduje Zarząd Fundacji.
  6. ze środków zgromadzonych na celu, którego nie udało się zrealizować ze względu na m.in śmierć podopiecznego Fundacji czy też osiągnięcie celu w inny sposób. O wysokości środków przekazanych z niezrealizowanego celu decyduje Zarząd Fundacji.

§4

 1. Środki zgromadzone na Funduszu służyć mogą wyłącznie do realizacji celów Statutowych Fundacji, w szczególności natychmiastowej pomocy osobom potrzebującym.
 2. Pomoc finansowana ze środków gromadzonych na Funduszu ma charakter głównie finansowy, ale możliwa jest także pomoc rzeczowa oraz organizacyjna.
 3. Pomoc organizacyjna może polegać m.in. na promocji danej zbiórki w ramach bieżącej działalności Fundacji i jej Portalu.
 4. Decyzję o wydatkowaniu środków gromadzonych na Funduszu, w tym o ich przeznaczeniu, a także o wysokości i charakterze, podejmuje Zarząd Fundacji.
 5. Decyzja o wydatkowaniu środków może zostać podjęta w wyniku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszonego wniosku o udzielenie pomocy lub też z inicjatywy własnej Fundacji.
 6. Środki stanowiące wsparcie finansowe udzielane przez Fundację w zależności od decyzji Zarządu Fundacji oraz analizy sytuacji mogą być przekazane bezpośrednio lub niebezpośrednio adresatowi pomocy,

§5

 1. Opublikowany na Portalu Regulamin Funduszu obowiązuje od dnia 1 czerwca 2022 r.
 2. Wszelkie poprzednio obowiązujące wersje Regulaminu Funduszu dostępne są po wysłaniu zapytania na adres: [email protected].